Obchodné podmienky

živnostníka

Mgr. Jindra Bhutia Holovská
so sídlom Potoční 95, 47152 Sloup v Čechách, Česká republika
tel.: +420 777 178 129
e-mail: saly@pranita.cz
identifikačné číslo: 72678925, DIČ: CZ7855051501
zapísané v živnostenskom registri vedenom MÚ v Novom Boru, ČR

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetových adresách
www.pranita.cz, www.pranita.sk, www.pranita-schals.de, www.pranita.at a www.pranita.eu.

1. Úvodné ustanovenia

1.1.Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") živnostníka Jindra Bhutia Holovská so sídlom Potoční 95, 47152  Sloup v Čechách, ČR, identifikačné číslo: 72678925, DIČ: CZ7855051501, zapísané v živnostenskom registri vedenom pod sp.zn. MUNO 10572/2014 Mestským úradom v Novom Bore (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetových adresách www.pranita.cz, www.pranita.sk, www.pranita-schals.de, www.pranita.at a www.pranita.eu, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom Českej republiky (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa ČR (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom ČR (č. 89/2012 Zb.).

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom alebo slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom alebo slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len "užívateľský účet") môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, pričom toto užívateľské meno a heslo sa vzťahuje iba k webovým stránkam, na ktorých sa užívateľ zaregistroval (tzn. ak máte užívateľský účet registrovaný na webových stránkach www.pranita.cz, nemožno ho využiť napr. na stránkach www.pranita.sk). Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 10 rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

- objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
- spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
- údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky)

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
- v Českej republike bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2400494432/2010 (v CZK), vedený u spoločnosti Fio banka alebo na účet č. 2200494438/2010 (v EUR), vedený u spoločnosti Fio banka; v Slovenskej republike bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2200494438/8330 (v EUR), vedený u spoločnosti Fio banka; z ostatných krajín bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: CZ6620100000002200494438, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, vedený u spoločnosti Fio banka (ďalej len "účty predávajúceho").

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške (podrobnosti v sekcii Doprava a spôsoby platby). Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade bezhotovostnej platby, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka Českej republiky má kupujúci právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich (14) dní, pričom táto lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru. Ak bolo predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží daná lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. V prípade zmlúv, ktorých predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, je však začiatkom lehoty naopak deň prevzatia prvej dodávky.

5.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu miesta podnikania predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho saly@pranita.cz. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využitý tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je možné stiahnuť tu.

5.3. V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho vrátane sumy, ktorú podnikateľ prijal ako platbu za dodanie zakúpeného výrobku. Tá je podľa § 1832 ods. 2 Obč. zákonníka ČR limitovaná výškou najlacnejšieho ponúkaného spôsobu dodania. Ak teda kupujúci zvolil drahší z ponúkaných spôsobov dodania, predávajúci mu plnú cenu takéhoto spôsobu dodania nemusí vrátiť. Vrátenie výrobku podnikateľovi vykonáva spotrebiteľ na svoje vlastné náklady. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu vrátane najlacnejšieho nákladu na dodanie tovaru, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim, a to po preskúmaní stavu vráteného tovaru. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.4. Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vrací iba takto zníženú kúpnu cenu.

5.5. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci (pozri Doprava a spôsoby platby), ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka ČR).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka), po dobu 24 mesiacov. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho miesta podnikania Potoční 95, 47152, Sloup v Čechách, Česká republika. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho písomné alebo elektronické oznámenie o reklamácii tovaru. Reklamáciu kupujúceho, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim spotrebiteľom písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Tovar zašle kupujúci ako doporučený list. Zásielky na dobierku nebudú prijaté. Náklady na poštovné a balné hradí kupujúci. Ak bude reklamácia uznaná, teda vybavená opravou, výmenou alebo odstúpením od zmluvy, má kupujúci právo na preplatenie nákladov na poštovné, ktoré doloží podacím lístkom. Predajca je povinný nahradiť najnižšie nutne vynaložené náklady, tj. náklady na poštovné za zásielku poslanú ako doporučený list.

7.6. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným užívaním veci, nevhodným ošetrením, na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, ani na vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

7.7.  Vzhľadom k charakteru výroby sa záruka nevzťahuje na drobné rozdiely v kvalite a odchýlky vo veľkostiach.

7.8.  Predávajúci týmto kupujúceho výslovne upozorňuje na skutočnosť, že farba, odtieň či kresba tovaru zobrazená na monitore alebo displeji sú len ilustratívne a môžu byť odlišné od skutočnej farby predávaného tovaru. Táto odchýlka môže vzniknúť pri spracovaní publikovaných obrázkov tovaru, nastavením monitora alebo displeja. Odchýlka vo farbe, odtieni alebo kresbe ponúkaného a dodaného tovaru preto nie je chybou tovaru, ktorú by kupujúci mohol reklamovať.

7.9.  Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania výrobkov a z neodborného používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

8. Výmena tovaru

8.1. Tovar je možné vymeniť za inú veľkosť či farbu alebo za iný artikel. Peniaze za finančnú kompenzáciu v prípade nižšej ceny nového tovaru vám budú vrátené bankovým prevodom (po dohovore aj iným spôsobom) v deň odoslania nového tovaru. V prípade doplatku za vymenený tovar kupujúci doplatí rozdiel vopred bankovým prevodom (po dohovore aj iným spôsobom).

8.2. Vymeniť možno iba nepoškodený tovar bez známok užívania alebo opotrebovania a pokiaľ možno v pôvodnom obale, schopný ďalšieho predaja.

8.3. Pri výmene tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru neúčtujeme poštovné, po tejto dobe bude poštovné kupujúcemu spoplatnené. Vrátenie výrobku podnikateľovi vykonáva spotrebiteľ na svoje vlastné náklady.

9. Ďaľšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1.  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať do programového vybavenia alebo ďalšej súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu alebo je neoprávnene užívať.

9.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

10. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

10.1. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb., v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

10.2. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

10.3. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej, a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu.

10.4. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

11. Doručovanie

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových či zásielkových služieb (podľa výberu odosielateľa). Korešpondencia je doručovaná na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho.

11.2.  Správa je doručená:

11.2.1. - v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
11.2.2. - v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových či zásielkových služieb prevzatím zásielky adresátom,
11.2.3. - v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových či zásielkových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky , odoprie ak adresát ( prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať ) zásielku prevziať ,
11.2.4. - v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových či zásielkových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových či zásielkových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

12.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov ČR. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

12.4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.6. Kontaktné údaje predávajúceho: Mgr. Jindra Bhutia Holovská, Potoční 95, 47152 Sloup v Čechách, Česká republika. Adresa elektronickej pošty: saly@pranita.cz. Telefón +420 777 178 129.

Filter

Určenie

Vzor

Farba

Materiál

Hrejivosť

Rozmer

Cena